Tweedehands voor coole kids en wijze mama's. Beperkt aanbod online, kom naar winkel voor de totale collectie.

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
 1. Identiteit van de ondernemer :
  * EMZ Closet Stories : Waterstraat 97 - 9040 Sint-Amandsberg
  * [email protected]
  * +32 468 17 52 60
  * BE 0692.871.889
  Meer informatie over EMZ Closet Stories en de door haar geleverde producten & diensten is te vinden op de website www.closetstories.be.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen Closet Stories en iedere aanbieder of afnemer die kleding aan Closet Stories in consignatie levert of via de webshop afneemt.
  De aanbieder wordt geacht - door afgifte van kledij in consignatie - en de afnemer door plaatsing van een bestelling via de webshop, deze algemene voorwaarden te accepteren.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij Closet Stories voor de uitvoering ervan tussenpersonen en/of derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.
 4. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 5. Closet Stories heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en afnemer dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.
 6. Closet Stories is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer.

 

 1. Specifieke bepalingen consignatie van de kleding
 1. Elke aanbieder dient een natuurlijk persoon, woonachtig in België en 18 jaar of ouder te zijn. De aanbieder biedt kleding in consignatie aan, aan de afnemer via www.closetstories.be.
 2. Iedere potentiële aanbieder kan via deze link of via [email protected] een afspraak aanvragen om kleding binnen te brengen. Voorkeurdagen tot afspraak zijn woensdag en/of zaterdagvoormiddag.
  De binnengebrachte kleding dient in nieuwe en goede staat te verkeren en te voldoen aan de merken en voorwaarden die op de website zijn vermeld.Kijk dit dus eerst goed na voor je afspraak.
  Closet Stories selecteert zelf welke artikelen worden aangenomen om te verkopen op de webshop.
  De niet-geselecteerde stuks krijgt u meteen weer mee naar huis.
 3. De ontvangen kleding wordt door Closet Stories zo spoedig mogelijk verwerkt (labellen, fotograferen, etc.) en in de winkel gehangen + deels op de webshop geplaatst.
  Er wordt echter geen garantie gegeven over de maximum termijn waarbinnen de ontvangen kledingstukken in de webshop, online, zullen verschijnen.
 4. Na verkoop ontvangt de klant  40% van de verkoopprijs op het einde van de verkoopstermijn.
  Daar we overgestapt zijn naar een fysieke winkel gaat er nu een deel extra naar BTW én naar het algemene werk van Closet Stories.(Gratis online verkoopplatform, de algemene kosten van de winkel, bepaling prijzen, fotograferen van alle stuks, plaatsen op de webshop, labellen voor de winkel, marketing, social media, verzending en stockage)
  Voor de uitbetaling mag je kiezen tussen overschrijving of een tegoedbon.
  Indien je voor een tegoedbon kiest dan krijg je er nog 10% van het verkochte bedrag er bovenop, vrij te besteden in de winkel en webshop.
  De uitbetaling gebeurt pas na 6 maand bij de seizoenswissel of na het ophalen van jouw niet verkochte stuks binnen de gevraagde termijn.

Als het artikel na de termijn van 6 maanden niet verkocht is heeft men de keuze om het artikel terug op te halen of wordt dit aan een regionaal goed doel geschonken. Afhalen dient binnen de maand te gebeuren na verwittiging via e-mail.

 1. Kledij wordt deels gedurende 2 seizoenen in de winkel en op de webshop geplaatst , afhankelijk van het moment waarop deze wordt binnengebracht en wanneer deze wordt geprijsd.
  De kleding mag niet worden opgehaald voordat deze periode verstreken is , tenzij je hier eerder via mail over werd gecontacteerd.
  Wil je een artikel ophalen, vroeger dan het verstrijken van de verkooptermijn, zal Closet Stories hiervoor 25 % van de verkoopprijs aanrekenen omwille van de gemiste verkoopkans en omwille van de reeds gemaakte kosten : opslag, foto's, arbeid. Dit bedrag moet voor het ophalen van het artikel overgemaakt worden aan EMZ Closet Stories.
 2. Closet Stories is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies. De artikelen zijn bovendien niet verzekerd tegen water- en brandschade.
  Deze kleding bevindt zich dus op eigen risico van de aanbieder bij closetstories.be 
 3. In het onverhoopte geval dat de aanbieder een klacht over haar levering dan wel de plaatsing van de kleding in de webshop heeft, dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden aan Closet Stories per post of via mail naar [email protected]. Hierna zal Closet Stories trachten deze klacht naar tevredenheid van de aanbieder op te lossen.

 

 1. Specifieke bepalingen aankoop van de kleding
 1. Om kleding (producten) te kunnen bestellen op www.closetstories.be dient de afnemer aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Naam, adres, telefoonnummer en emailadres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling
  • Indien je met een betaalkaart betaalt, moet je eigenaar of gevolmachtigde houder zijn van een geldige betaalkaart om online producten aan te kopen.
 2. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen met Closet Stories via [email protected].
 3. De door closetstories.be aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven.
  Eigen aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
 4. Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan closetstories.be te melden onder vermelding van het artikelnummer. We zoeken samen naar een oplossing.
 5. Als je een product hebt gekocht voor eigen persoonlijke gebruik als consument en je gebruik wil maken van jouw recht om de overeenkomst te herroepen, moet je onze klantenservice daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij jou per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

Je hebt eveneens het recht om de door jou op de website www.closetstories.be gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn.

Zie onze aparte rubriek RETOURNEREN.

 

 1. Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft kenbaar gemaakt. De consument dient Closet Stories op de hoogte te stellen (per post of per email) van een adreswijziging. Zolang Closet Stories geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer dan wel de aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij Closet Stories bekende adres.
 3. Closet Stories zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na bestelling via de webshop, ter verzending aanbieden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door Closet Stories aan de afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval Closet Stories het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, zal terug betalen.
 4. De afnemer is verplicht de door Closet Stories geleverde kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking wordt gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Closet Stories gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.
 5. De bestelling wordt verzonden via een door Closet Stories aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding (verzend- en handlingskosten). Indien de afnemer een bestelling plaatst van meer dan €75, worden er geen verzend- en handlingkosten in rekening gebracht.
 6. De bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.
 7. Je kan ook kiezen voor de optie AFHALEN.
  Afhalen kan kosteloos gebeuren in de winkel te Sint-Amandsberg tijdens onze openingsuren.
  Daarvoor vragen wij eerst de bestelling en betaling te finaliseren voor de afhaling wordt ingepland.
  Zo ben ik zeker dat het pakket ook effectief wordt afgehaald.
  Graag vraag ik om het pakket binnen een termijn van 14 dagen op te halen.
 8. Omstandigheden die wij niet in de hand hebben

Closet Stories zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen. Closet Stories kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken, wordt veroorzaakt door omstandigheden die Closet Stories zelf niet in de hand heeft. Indien er een vertraging optreedt, zal Closet Stories haar verplichtingen zo snel mogelijk nakomen.

 

 1. De Prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de tot standkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 1. Aansprakelijkheid
 1. Closet Stories is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Closet Stories. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
 2. Closet Stories is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Closet Stories is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Closet Stories draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.​​​​​​​

 

 1. Persoonsgegevens & Privacy 

Zie onze Privacy Policy.

 

 1. Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content en al het door Closet Stories aan afnemer en aanbieder geleverd materiaal berusten uitsluitend bij Closet Stories, tenzij anders is aangegeven.

 

 1. Aansprakelijkheid en geschillen

Aansprakelijkheid – Closet Stories kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging, diefstal of verlies van je producten. 

Geschillen - Mocht je ontevreden zijn over de werking en dienstverlening van Closet Stories kan je dit te laten weten via [email protected]
Geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.